Skip to main content

Joan Capdevila Nogués (1921-2012), a Catalan independent filmmaker

Representative selection of the best film productions of the Catalan filmmaker Joan Capdevila Nogués: catalan geography, traditions, dances, popular events, art, history and industries, filmed in more than a hundred cinematographic productions.rss RSS
DESCRIPTION
Representative selection of the best film productions of the Catalan filmmaker Joan Capdevila Nogués: catalan geography, traditions, dances, popular events, art, history and industries, filmed in more than a hundred cinematographic productions.

Selecció representativa de les millors produccions cinematogràfiques del cineasta català Joan Capdevila Nogués: geografia, tradicions, danses, esdeveniments populars, art, història i indústries catalanes, filmades en més d’un centenar de produccions cinematogràfiques.

Joan Capdevila Nogués, fill primogènit de Joan Capdevila Duran i d’Antònia Nogués Batlle, va néixer a Barcelona el 30 d’octubre del 1921. Als dos anys la família va anar a viure a Premià de Mar (Barcelona), on van néixer quatre germans: Concepció, Antoni, Montserrat i Ramon (que va morir dos mesos després de néixer).

Joan Capdevila Nogués, first-born son of Joan Capdevila Duran and of Antònia Nogués Batlle, was born in Barcelona October 30, 1921. At two years the family went to live in Premià de Mar (Barcelona), where four brothers were born: Concepció, Antoni, Montserrat and Ramon (who died two months after being born).

En Joan sempre es considerava de Premià de Mar. Allà va començar la seva educació, primer a l'escola bressol, i després la seva primera docència es va fer a l'Escola dels Germans de les Escoles Cristianes, coneguda popularment com "els Hermanus". El 1934, va començar la seva segona formació a l'escola La Salle, a Manlleu, en règim d'internat. Allà va fer amistat amb els companys de Barcelona, ​​una amistat que va durar tota la seva vida.

Joan always considered himself from Premià de Mar. There he began his education, first at the nursery school, and then his first teaching was done at the School of the Brothers of the Christian Schools, popularly known as "the Hermanus." In 1934, he began his second training at the La Salle school in Manlleu, at boarding school. There he made friends with colleagues in Barcelona, ​​a friendship that lasted all his life.

El 1936 va patir les conseqüències de la guerra civil. El seu pare va ser víctima de la revolució i va ser assassinat per les patrulles de control (incontrolades), amb la consegüent dispersió de la família. En Joan, truncats els estudis, va començar a treballar per ajudar al sosteniment de la família, ajudada també pels parents pròxims dels seus pares.

In 1936 he suffered the consequences of the civil war. His father was a victim of the revolution and was killed by the control patrols (uncontrolled), with the consequent dispersion of the family. Joan, truncated the studies, began to work to help the support of the family, also helped by the close relatives of his parents.

Acabada la guerra civil (1936 - 39), va aconseguir entrar a la Companyia Transmediterrànea, on havia treballat el seu pare. Va ser destinat a la Mútua Naviera, fet que el va posar en contacte amb l’ambient marítim, que a través del Museu Marítim de Barcelona va donar sortida a la seva vena artística. També amb la mateixa feina va iniciar una relació amb els metges que va perdurar sempre. En la mateixa feina, va iniciar una relació amb els metges que va durar sempre.

After the civil war (1936 - 39), he was able to enter the Transmediterranean Company, where his father had worked. It was intended for Mútua Naviera, who put him in contact with the maritime environment, which through the Maritime Museum of Barcelona gave way to his artistic line. In the same job, he began a relationship with doctors who always lasted.

Després de la Companyia Transmediterrània va treballar a l’empresa “Gallina Blanca” de Lluís Carulla, on va produir diverses pel·lícules documentals sobre les diverses activitats d’aquesta empresa.

After the Transmediterranean Company, he worked in the company "Gallina Blanca" by Lluís Carulla, where he produced several documentary films on the various activities of this company.

Amb l'ajuda dels amics que havia fet a Manlleu, va entrar a l’entorn excursionista, fent-se membre del Centre Excursionista de Catalunya, on va començar a practicar fotografia i cinema aficionat. També va ser un membre destacat de l'Associació Fotogràfica de Catalunya, (secció de Cinema).

With the help of friends he had made in Manlleu, he entered the hiking environment, becoming a member of the Excursionist Center of Catalonia, where he began to practice photography and amateur cinema. He was also a prominent member of the Catalonia Photographic Association (cinema section).

Una altra afició d’aquella època va ser el teatre amateur, que va fer al Centre d’Acció Catòlica de Santa Maria del Mar, on va actuar amb Joan Camprubí, conegut amb el nom artístic de Joan Capri. Va ser també un membre actiu de l’Orfeó Català durant molts anys.

Another hobby at that time was amateur theater, which he did at the Catholic Action Center of Santa Maria del Mar, where he performed with Joan Camprubí, known as Joan Capri's artistic name. He was also an active singer of the Orfeó Català for many years.

La seva activitat com a “cineasta amateur” va començar amb una càmera Bolex-Paillard de 8 mm. Una de les primeres pel·lícules que va fer va ser  “La Vall Ferrera” (1955), feta en una excursió amb el seu germà Antoni i  un amic de tots dos. Aquesta pel·lícula era una de les seves preferides, per ser de les primeres i per la seva qualitat reconeguda.

His activity as "amateur filmmaker" began with an 8mm Bolex-Paillard camera.
One of the first films he made was "La Vall Ferrera" (1955), on a trip with his brother Antoni and a friend of them two. This film was one of his favorites, because it was one of his first productions and for its recognized quality.

Posteriorment va treballar amb càmeres de 16 mm, produint documentals de tot tipus, dels quals podem destacar la filmació d’intervencions quirúrgiques, fruit dels contactes originats quan treballava a Mútua Naviera. A més de les produccions mèdiques i industrials, també cal destacar les de caràcter històric o artístic, com els concerts de l’Orfeó Català, l’estrena de “El Pessebre” de Pau Casals a Sant Miquel de Cuixà, amb la direcció de l’autor, o la visita de Pau Casals a Sant Salvador del Vendrell.
I moltes altres filmacions a Montserrat, amb l’Escolania, o amb cerimònies religioses presidides per l’Abat Aureli M. Escarré, entre altres esdeveniments.

Later he worked with 16 mm cameras, producing documentaries of all kinds, of which we can emphasize the filming of surgical interventions, as a result of the contacts originated when he worked in Mútua Naviera. In addition to medical and industrial productions, it is also worth mentioning those of a historical or artistic nature, such as the concerts of the Orfeó Català, the premiere of "El Pessebre" by Pau Casals in Sant Miquel de Cuixà, with the direct on of the author, or the visit of Pau Casals to Sant Salvador del Vendrell. And many other films in Montserrat, with Escolania, or with religious ceremonies presided over by Abbot Aureli M. Escarré, among other events.

ACTIVITY

Created on
October 23
2019

Total Views 13,028

DISCONTINUED VIEWS

Total Views 12,906

ITEMS

Total Items 62

TOP REGIONS (LAST 30 DAYS)

(data not available)